Podmínky používání

PEČLIVĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE ZNĚNÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ. POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SCHVALUJETE TYTO PODMÍNKY. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM, TYTO WEBOVÉ STRÁNKY.

Souhlas s Podmínkami.

Registrace uživatelů je povolena od 16 let.

              1. Úvodní ustanovení a definice

  1. 1. Tyto Podmínky užívání služeb stránek funy.cz (dále jen „stránky“) stanoví práva a závazky uživatelů služeb stránek a jsou závazné pro veškeré uživatele stránek. Každý uživatel stránek, jak je definován níže, vyslovuje svůj souhlas s těmito Podmínkami  a se Zásadami Ochrany osobních údajů, a to při své registraci a/nebo používáním stránek, jak je definováno níže.

   1.2 Uživatelem stránek se rozumí každý návštěvník stránek, který připojí prostřednictvím internetu či jiného rozhraní (dále jen „uživatel“). Nestanoví-li výslovně tyto podmínky nebo provozovatel něco jiného, rozumí se uživatelem i registrovaný uživatel. Dokud není prokázáno něco jiného, považuje se za uživatele vlastník zařízení, kterému odpovídá IP adresa, z níž došlo k připojení k serveru či využití služeb serveru.

   1.3 Registrovaným uživatelem se rozumí každý uživatel, který se registruje na stránkách prostřednictvím registračního formuláře a jehož registrace je schválena provozovatelem prostřednictvím potvrzovacího e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu zadanou při registraci (dále jen „registrovaný uživatel“) a/nebo registrovaný některou ze sociálních sítí. Registrací se rozumí získání statutu registrovaného uživatele, stanovený provozovatelem na stránkách.

   1.4 „Službami“ stránek se rozumí veškeré služby, které jsou k dispozici uživatelům či registrovaným uživatelům serveru. Službou je zejména umožnění vkládání audiovizuálních či jiných dat na stránky, využívání diskusních funkcí stránek atp.

   1.5 „Úkonem“ při užívání serveru se rozumí jakékoli vyslání pokynu vůči serveru uživatelem anebo z počítače či jiného prostředku užívaného k přístupu k serveru, tedy zejména přihlášení se na server, kliknutí na odkaz umístěný na serveru, vložení příspěvku či dat na server, stažení obsahu ze serveru anebo obsahu zpřístupněného prostřednictvím serveru uživatelem nebo na počítač či jiný prostředek užívaný k přístupu k serveru, atp.

   1.6 „Obsahem“ se rozumí data umístěná na stránkách, tedy zejména (nikoli však pouze) audiovizuální a textová data umísťovaná uživateli na server v rámci využívání služeb, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.

   1.7 Užívání služeb stránek je vyhrazeno osobám, na které se nevztahuje zákaz přístupu k službám stránek či obsahu umístěnému na stránkách podle zákonů země, v níž se taková osoba nachází, v níž sídlí, nebo z níž využívá přístup k serveru a/nebo jeho službám. Užívání stránek osobami, na které se jakýkoli takový zákaz vztahuje, je zakázáno.

   1.8. Provozovatelem stránek funy.cz ( dále jen ,,provozovatel,, ) je společnost, která má sídlo v České republice.

   2. Práva a povinnosti provozovatele

   2.1 Provozovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služeb stránek a používat k tomu všech jemu dostupných prostředků.

   2.2 Provozovatel je oprávněn stanovit podmínky registrace na stránkách. V souvislosti s registrací platí mimo jiné následující:

   2.2.1 Provozovatel je oprávněn vyhradit kterékoli služby stránek pouze registrovaným uživatelům.

   2.2.2 Provozovatel je oprávněn podmínit registraci uživatele splněním specifických podmínek, např. za účelem ověření jeho identity.

   2.2.3 Provozovatel je oprávněn kdykoli odebrat kterémukoli uživateli registraci, a to i bez udání důvodu. Důvodem pro odebrání registrace může být zejména (nikoli však pouze) porušení těchto podmínek či souvisejících právních předpisů uživatelem.

   2.2.4 Provozovatel je oprávněn kdykoli požadovat obnovení registrace kteréhokoli registrovaného uživatele a obnovením registrace podmínit užívání služeb stránek.

   2.2.5 Provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných uživatelů i kdykoli odmítnout registraci jakýchkoli uživatelů i bez uvedení důvodu.

   2.3 Provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele stránek, a to při každém úkonu uživatele.

   2.4 Provozovatel neručí za dostupnost a provoz stránek a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky.

   2.5 Provozovatel neručí za zachování obsahu na stránkách, a to ani dat umístěných na stránky uživateli, ani dat umístěných provozovatelem. Provozovatel dělá, ale není povinen provádět jakékoli zálohy obsahu umístěného na stránky.

   2.6 Provozovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění smazat či jinak odstranit a/nebo znepřístupnit některým či všem uživatelům jakýkoli obsah či službu serveru či jakákoli data na stránkách umístěná. O takovém odstranění či znepřístupnění není provozovatel povinen uživatele informovat.

   2.7 Provozovatel je oprávněn doplňovat obsah vložený na stránky uživateli reklamním sdělením dle svého uvážení.

   3. Práva a povinnosti uživatelů

   Uživatelé se zavazují při využívání veškerých služeb stránek, tedy zejména při vkládání obsahu na stránky, ať už formou zveřejňování svých či jiných audiovizuálních děl anebo publikací svých příspěvků, komentářú dodržovat následující pravidla:

   3.1 Je zakázáno na stránkách nebo jejich prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím autorská práva autora obsahu nebo části obsahu jakožto autorského díla.

   3.2 Je zakázáno na stránku nebo jejím prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem porušujícím práva vyplývající z průmyslového vlastnictví (zejména ochranných známek) či jinak chráněná práva a oprávněné zájmy třetích osob (zejména v oblasti obchodního tajemství, hospodářské soutěže atp.).

   3.3 Je zakázáno na stránkách nebo jejich prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit, komentovat, sdílet či jinak nakládat s obsahem, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu. Takovým obsahem může být například obsah:

   3.3.1 podněcující k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona

   3.3.2 schvalující trestný čin nebo vychvalující pro trestný čin jeho pachatele

   3.3.3 svádějící ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo podporující k takovému zneužívání nebo podněcování nebo šíření takového zneužívání

   3.3.4 vyhrožující skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody

   3.3.5 hanobící některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání

   3.3.6 podněcující k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků

   3.3.7 rozšiřující nepravdivé poplašné zprávy

   3.3.8 představující pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo v němž se zobrazuje násilí či neúcta k člověku nebo které zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem

   3.3.9 sdělující nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost jiné osoby u spoluobčanů, zejména poškodit v zaměstnání, narušit rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu

   3.3.10 hrozící někomu násilím nebo jinou těžkou újmou

   3.3.11 porušující zákonem chráněná práva k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi

   3.3.12 porušující práva k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku

   3.4 V případě, že obsah spočívá v informacích nebo důkazech nasvědčujících tomu, že byl nebo má být spáchán trestný čin, je uživatel povinen oznámit takovou skutečnost prokazatelně provozovateli a zároveň Policii ČR nebo státnímu zastupitelství, to vše bezodkladně poté, co takovou věc zjistí. Tím nejsou dotčeny jeho povinnosti podle zákona, např. povinnost překazit trestný čin za podmínek stanovených trestním zákonem.

   3.5 Je zakázáno na stránky nebo jejich prostřednictvím bez souhlasu provozovatele zveřejňovat reklamu či propagovat zboží nebo služby uživatele nebo jiné osoby, a to ani na nekomerční bázi. Je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím rozesílat či zveřejňovat nevyžádaná obchodní sdělení (spam), a to ani v rámci diskusních služeb serveru.

   3.6 Je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat provoz stránek a služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků stránek a zásahu do služeb a obsahu stránek v rámci standardně nabízených služeb.

   3.7 Služby umožňující umístění obsahu na stránky jsou určeny pro využití v souvislosti s veřejnou prezentací obsahu (nestanoví-li provozovatel něco jiného). Proto je zakázáno využívat služby  jako úložiště dat.

   3.8. Každý uživatel má právo na přístup ke svým osobním údajům a požádat o jejich odstranění, přičemž pro tento účel to musí udělat písemně ve svém účtu u poskytovatele služeb. V případě vymazání údajů, které upravují použití samostatných zdrojů webové stránky a nabízených služeb, uživatel ztratí schopnost používat je.

  2. 3.9. Souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním osobně identifikovatelných informací v souladu se zásadami ochrany osobních údajů funy.cz.
  3. 3.10. Uživatel souhlasí, že spory vzniklé mezi vámi a funy.cz  budou vyřešeny závazným individuálním rozhodčím. Tímto souhlasem se vy a funy.cz vzdáváte práva na soudní řízení.

   4. Odpovědnost a sankce

   4.1 Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na stránky umístí. Provozovatel neprovádí průběžnou kontrolu obsahu, který uživatel na stránky umísťuje; provozovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost obsahu.

   4.2 Uživatel bere na vědomí, že i v případě, že v souvislosti s obsahem na stránky dojde k porušení zákonů jiné země než České republiky, nese výlučnou odpovědnost za takové porušení uživatel.

   4.3 Provozovatel odpovídá za obsah umístěný na stránky uživatelem či na žádost uživatele, jen (a) mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo (b) dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

   4.4 V případě, že provozovateli vznikne škoda v důsledku porušení těchto podmínek a/nebo zákona uživatelem v souvislosti s užíváním stránek a jeho služeb, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným na stránky uživatelem, zavazuje se uživatel takovou škodu uhradit za provozovatele, a není-li to možné, nahradit takovou škodu provozovateli následně v plné výši a včetně ušlého zisku a dalších souvisejících škod, nákladů a ztrát.

   4.5 Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v souvislosti s využíváním služeb stránek, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným uživatelem či jinými uživateli na stránky.

   5. Licenční ujednání

   5.1 Uživatel umístěním obsahu na stránky prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn k zveřejnění, šíření a veškerému v rámci služeb stránky umožňovanému nakládání s obsahem a veškerými jednotlivými součástmi obsahu jakožto autorským dílem (autorskými díly), a že obsah není zatížen právy třetích osob neslučitelnými s umístěním obsahu na stránky.

   5.2 Uživatel umístěním obsahu na stránky uděluje provozovateli nevýhradní, avšak časově, regionálně, osobně ani jinak neomezenou dále převoditelnou licenci k užívání obsahu a nakládání s obsahem v rámci jakéhokoli média, včetně oprávnění k pozměňování obsahu, a to bezúplatně. Provozovatel je v rámci licence zejména oprávněn obsah dále zveřejňovat a šířit a dále s ním nakládat v rámci služeb stránky, jakož i mimo stránky.

   5.3 Licence udělená uživatelem provozovateli k obsahu nezaniká ani smazáním obsahu ze stránek ani ukončení registrace či jinému ukončení užívání stránky uživatelem.

   5.4 V případě, že by práva uživatele k danému obsahu neumožňovala udělení licence v rozsahu dle čl. , platí, že licence je provozovateli udělena v nejširším možném rozsahu, k jehož udělení by uživatel byl oprávněn. Uživatel je v takovém případě povinen oznámit provozovateli příslušná omezení udělované licence a odpovídá provozovateli za veškeré škody, které provozovateli vzniknou v důsledku toho, že licence nebyla udělena v rozsahu předvídaném provozovatelem.

   5.5 Uživatel nesmí žádným způsobem zasáhnout do autorských práv jiných osob k obsahu umístěnému na stránkách, tento obsah či jeho část dále šířit či jinak zpřístupňovat třetím osobám bez výslovného souhlasu autora, provozovatele nebo jiného oprávněného vykonavatele autorských práv. Souhlas provozovatele pro tyto účely musí obsahovat i výslovné uvedení konkrétního obsahu, k němuž se souhlas váže, a podmínky udělení souhlasu.

   5.6 Umožňuje-li provozovatel v rámci služeb stránky přímé zobrazení obsahu umístěného na stránkách na jiných internetových stránkách, například pomocí samostatného přehrávače, je uživatel, který na své internetové stránky takto obsah umístí, povinen zveřejnit u obsahu i odkaz na původní stránku serveru, kde je obsah umístěn, a sdělení, že obsah pochází ze stránky.

   5.7 Uživatel nesmí nijak měnit ani upravovat obsah stránky, který není dle povahy daných služeb provozovatelem k takové úpravě určen.

   6. Osobní údaje a další ujednání

   6.1 Uživatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých za účelem anebo při využívání služeb stránky, zejména pak osobních údajů poskytnutých při registraci a IP adresy uživatele, pouze pro případy.

   6.2 Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných zájmů provozovatele či třetích osob je provozovatel oprávněn osobní údaje uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii ČR či jiným orgánům státní správy.

   6.3 Uživatel má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně. Tím nejsou dotčena další práva uživatele jako subjektu osobních údajů podle zákona.

   6.4 Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů uživatele v důsledku protiprávního jednání třetí strany.

   8. Závěrečná ustanovení

   8.1. Provoz stránek, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi provozovatelem a uživateli se řídí právním řádem České republiky. Případné spory bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.

   8.2 Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit s účinností zveřejněním nové verze na stránkách, není-li stanoveno jinak.

   8.3. Tyto podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 14.1.2019

Choose A Format
Video
Youtube, Vimeo or Vine Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
Meme
Upload your own images to make custom memes
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission

Send this to a friend